ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LGD „NASZA ZIEMIA”


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia” na podstawie § 16 pkt 6 Statutu informuje, że w dniu 04.05.2023 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia”.
W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 04.05.2023 roku o godzinie 16.30.
Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia z dotychczasowych działań.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
6. Podjęcie uchwał:
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.,
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
◦ uchwała w sprawie powołania Rady,
◦ uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2023-2027 oraz dokonywania samodzielnie zmian w załącznikach do LSR.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Łuczka-Nita
Prezes LGD ,,Nasza Ziemia”

Skip to content