II GALA BIZNESU

XIV Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego

            27 października 2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się Uroczysta XIV Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego.  Podsumowano działalność młodych samorządowców, ze szczególnym uznaniem ich kreatywności, inicjatywy, odwagi i odpowiedzialności. Członkowie Młodzieżowej Rady Powiatu przekazali wyrazy
wdzięczności wszystkim, którzy różnym zakresie i formach podejmowali współpracę na rzecz realizacji  jej założeń i zadań. 

            Podziękowania w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nasza Ziemia” z ogromną przyjemnością odebrała Anna Reszka, podkreślając niezwykłą wartość doświadczeń zdobytych podczas partnerskiego współdziałania z młodzieżą na rzecz powiatu Opoczyńskiego.

Uwaga – tymczasowa zmiana adresu biura LGD “Nasza Ziemia”

Konsultacje społeczne LGD “Nasza Ziemia”

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków LGD “Nasza Ziemia”

Konsultacje społeczne LSR

GMINNE PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

W ramach dalszych prac nad opracowaniem LSR dla LGD ,,Nasza Ziemia” zapraszamy na spotkania
w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.

Więcej informacji w linku: GMINNE PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

25 kwietnia 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”  uczestniczyła w X  Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu Opoczyńskiego miała możliwość zapoznania się z podstawowym przedmiotem działalności oraz obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Nasza Ziemia”, Przedstawiciele Zarządu przekazali informacje o dotychczasowych działaniach, podjętych inicjatywach i zamierzonych celach. Zaproponowano podjęcie współpracy w zakresie opracowania LSR. Propozycja zyskała aprobatę wśród uczestników spotkania.

Młodzieżowa Rada Powiatu Opoczyńskiego posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania ankiet wśród młodzieży szkolnej. Wspomaga i współorganizuje inicjatywy na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Z tego tytułu zaproponowano rozpowszechnienie wśród młodzieży ankiety, która pozwoli  pozyskać informacje potrzebne do ostatecznego opracowania LSR dla Stowarzyszenia LGD ,,Nasza Ziemia”.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LGD „NASZA ZIEMIA”


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia” na podstawie § 16 pkt 6 Statutu informuje, że w dniu 04.05.2023 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia”.
W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 04.05.2023 roku o godzinie 16.30.
Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia z dotychczasowych działań.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
6. Podjęcie uchwał:
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.,
◦ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
◦ uchwała w sprawie powołania Rady,
◦ uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2023-2027 oraz dokonywania samodzielnie zmian w załącznikach do LSR.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Łuczka-Nita
Prezes LGD ,,Nasza Ziemia”

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

LGD Nasza Ziemia na VIII Targach Pracy i Edukacji.

Dnia 4 kwietnia 2023 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia”  wzięła  udział w VIII Targach Pracy i Edukacji, które miały miejsce w Zespole Szkól Powiatowych  im. Stanisława Staszica w Opocznie. Tegoroczne Targi zgromadziły rekordową liczbę wystawców w liczbie 63, co  świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu. Wśród wystawców byli: pracodawcy, szkoły ponadpodstawowe oraz wyższe uczelnie, instytucje rynku pracy i ekonomii społecznej, stowarzyszenia, fundacje, Domy Pomocy Społecznej.  

Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia” zgłosiła swój udział w Targach jako Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.  Nasze stoisko wzbudzało duże zainteresowanie wśród uczestników Targów Pracy i Edukacji.  W ramach dalszych prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zaproponowaliśmy wszystkim zainteresowanym anonimową ankietę w celu przedstawienia dalszych propozycji projektów do realizacji na obszarze działania LGD oraz poznania opinii młodych ludzi, uczestników Targów. Padały pytania  o  Stowarzyszenie oraz deklaracje  podjęcia współpracy.

Dziękujemy organizatorom VIII Targów Pracy i Edukacji za możliwość zaprezentowania się jako Stowarzyszenie, za możliwość zebrania cennych  materiałów służących do opracowania LSR oraz nawiązania współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Warsztaty dla lokalnych liderów.

W dniu 29 września 2022 r. w godz. 12.00-18.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia” zorganizowała warsztaty dla lokalnych liderów, w ramach pracy nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Opoczno, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów i Aleksandrów. W spotkaniu wzięło 36 osób.

Warsztaty poprowadził Prof. Dr Hab. Andrzej Raszkowski, pracownik badawczo – dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA.

Prowadzący przedstawił uczestnikom cel spotkania. Przedstawił zasady i podstawy ekonomii i zarządzania z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

W trakcie warsztatów, grupa lokalnych liderów przeprowadziła analizę SWOT obszaru działania LGD ,,Nasza Ziemia”. Omówiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia badanego obszaru, wysnuwając bardzo interesujące wnioski.

Burzliwa dyskusja uczestników warsztatów stanowiła kolejny ważny etap w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania konsultacyjne LGD “Nasza Ziemia” w dniach 06.09 do 23.09.2022

Galeria zdjęć ze spotkań

Zapraszamy na warsztaty z ekspertem.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 18.07.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy nr 00027-6934-UM0500023/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Otrzymane środki pozwolą na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy jest Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania ,,Nasza Ziemia” o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego LSR. W przypadku LGD ,,Nasza Ziemia” środki będą przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich gmin: Opoczno, Białaczów, Mniszków, Sławno, Paradyż, Poświętne, Aleksandrów, Drzewica, Żarnów.

LSR 2023-2027

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „NASZA ZIEMIA” przy ul. Moniuszki 21 w Opocznie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno (obszar wiejski), Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(więcej…)
Skip to content